Het online domein van de Nederlandse wijn
Gebruiksvoorwaarden Nederlandse Wijngids

Gebruiksvoorwaarden

Inhoud

 1. Algemeen
 2. Inkoop van activiteiten
 3. Auteursrecht
 4. Advertenties en advertorials
 5. Disclaimer en beperking aansprakelijkheid
 6. Voorwaarden voor het plaatsen van reacties
 7. Donaties

1. Algemeen

1.1 Nederlandse Wijn Gids is het online domein van de Nederlandse wijn. Ons doel is om je op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de wereld van de Nederlandse wijn. Dat doen we vooral online en op uitnodiging door activiteiten op locatie, zoals lezingen en proeverijen. Nederlandse Wijn Gids staat onder nummer 92154093 geregistreerd in het Handelsregister en is gevestigd in Nunspeet.

1.2 Wij zijn onafhankelijk en hebben geen belangen in Nederlandse wijn. Nederlandse Wijn Gids zoekt de samenwerking, maar koestert z’n onafhankelijke positie.

1.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle informatie op onze website en sociale media en op alle activiteiten die wij op locatie verzorgen.

1.4 Door onze website te bezoeken en onze activiteiten in te kopen ga je akkoord met de gebruiksvoorwaarden. Wij hebben het recht om deze voorwaarden aan te passen. Daarover informeren wij je via de website en/of sociale media. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

2. Inkoop van activiteiten

2.1 Alle aanbiedingen op onze website zijn vrijblijvend. Als je belangstelling toont voor de inkoop of deelname aan een van onze activiteiten, ontvang je per e-mail een bevestiging. Na een door ons gevraagd akkoord op de omschrijving van de activiteit en de kosten, hebben we een overeenkomst.

2.2 Er is alleen sprake van aanpassingen of aanvullingen van de overeenkomst na een akkoord per e-mail van Nederlandse Wijn Gids en van jou als opdrachtgever. Hogere kosten zijn voor jouw rekening.

2.3 Als een activiteit binnen 48 uur voor de aanvangstijd door jou wordt geannuleerd, ben je 50% van de overeengekomen kosten verschuldigd. Als Nederlandse Wijn Gids onverhoopt niet in staat is de activiteit te verzorgen, heb je recht op restitutie van alle reeds betaalde kosten.

2.3 Nederlandse Wijn Gids is niet aansprakelijk voor eventuele schade als een activiteit tengevolge van andere omstandigheden onverhoopt geen doorgang kan vinden. 

2.4 De helft van de overeengekomen kosten betaal je uiterlijk 14 dagen na het aangaan van de overeenkomst op het door Nederlandse Wijn Gids aangegeven rekeningnummer. Het restant betaal je uiterlijk 14 dagen na de activiteit.

2.5 Met de inkoop van activiteiten van Nederlandse Wijn Gids ga je akkoord met deze voorwaarden.

3. Auteursrecht

3.1 Het auteursrecht en de (intellectuele) eigendomsrechten van de inhoud en vormgeving van onze website zijn van Nederlandse Wijn Gids. Hieronder valt alle content in beeld, geluid of tekst met uitzondering van advertenties.

3.2 Al onze content is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Niet voor commercieel of publiek gebruik. Voor gebruik van onze content voor zakelijke en/of publieke doelen moet je vooral toestemming vragen aan Nederlandse Wijn gids.

3.3 Het staat je vrij om via een link of op een andere manier te verwijzen naar onze content. Voorwaarde is dat de link bezoekers rechtstreeks naar de online omgeving van Nederlandse Wijn Gids brengt en dat je de bron vermeldt.

3.4 Als je een bijdrage voor onze website aanlevert, garandeer je ons dat je beschikt over de (intellectuele) eigendomsrechten van de content. Je vrijwaart Nederlandse wijn Gids voor elke vorm van aansprakelijkheid tegenover derden. Daarnaast geef je ons het recht de bijdrage op welke manier dan ook openbaar te maken, waarbij je geen aanspraak maakt op een vergoeding.

4. Advertenties en advertorials

4.1 Een advertentie of advertorial moet bijdragen aan het doel van Nederlandse Wijn Gids. Daarom is de redactie terughoudend met het plaatsen van advertenties en advertorials. Over de beoordeling van advertenties gaan we niet met je in discussie.

4.2 Advertenties en advertorials mogen geen uitingen bevatten die beledigend of discriminerend of in strijd met de goede smaak en goede zeden zijn. De inhoud van advertenties is respectvol. Of de inhoud aan deze eis voldoet is ter beoordeling van de redactie.

4.3 De aanbieder van de advertentie of advertorial is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud en vormgeving en de toepassing van cookies.

4.4. Er is sprake van een overeenkomst als Nederlandse Wijn Gids je advertentie heeft goedgekeurd en jij per e-mail een akkoord hebt gegeven op de wijze van plaatsing en de kosten.

4.5 Als aanbieder van een advertentie mag je via cookies alleen informatie verzamelen over het aantal clicks en de duur van het bekijken van de advertentie.

4.6 De factuur betaal je binnen 14 dagen na het aangaan van de overeenkomst, tenzij anders is afgesproken.

4.7 Inkomsten uit advertenties komen volledig ten goede aan Nederlandse Wijn Gids. Wij zijn onafhankelijk. Als adverteerder heb je geen invloed op de inhoud en vormgeving van onze publicaties.

4.7 Productie- of hostingkosten komen voor jouw rekening.

4.8 In aanvulling op deze voorwaarden is op alle advertentieovereenkomsten ook de Nederlandse Reclame Code van toepassing. Bij verschillen tussen of onduidelijkheid over een bepaling in de reclame code,  prevaleren deze gebruiksvoorwaarden.

4.9 Met het aanbieden van een advertentie ga je akkoord met deze voorwaarden.

5. Disclaimer en beperking aansprakelijkheid

5.1 De informatie op onze website, op sociale media en in andere publicaties stellen wij met grote zorgvuldigheid samen. Helaas voorkomen we daarmee niet dat informatie soms onvolledig is of misschien zelfs onjuist.

5.2 Nederlandse Wijn Gids is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor bijdragen van derden op de website, zoals adverteerders of columnisten en beslissingen die je op grond van deze informatie neemt. Deze bijdragen geven niet ons beleid of onze mening weer.

5.3 Wij sluiten we elke vorm van aansprakelijkheid voor alle schade, die het gevolg is van het gebruik en/of de informatie op onze website, op sociale media of in andere publicaties uit.

5.4 Nederlandse Wijn Gids spant zich in om de website zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar we zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele gevolgen van tijdelijke niet-beschikbaarheid.

6. Voorwaarden voor het plaatsen van reacties

6.1 In reacties op onze content op sociale media gaan we er van uit dat je respectvol met anderen omgaat. Wij hanteren hiervoor onderstaande gebruiksvoorwaarden:

 • Spreek met respect over de afkomst, de geaardheid, het geloof, de huidskleur of de mening van een ander. Voor belediging of discriminatie is geen plaats.
 • Houd goede smaak en goede zeden in ere en vermijd agressieve en opruiende taal.
 • Plaats geen commerciële of promotionele reacties.
 • Respecteer de privacy van anderen. Deel geen persoonlijke gegevens die zijn of haar privacy schenden.
 • Houd de reputatie van Nederlandse Wijn Gids hoog en breng die geen schade toe.
 • Publiceer geen content waarop auteursrechten rusten.

6.2 Het is aan Nederlandse Wijn Gids om te beoordelen of reacties aan deze voorwaarden voldoen. Zonder waarschuwing kunnen we reacties aanpassen of verwijderen.

6.3 Als je een reactie publiceert, geef je Nederlandse Wijn Gids toestemming om de content opnieuw  te delen en te publiceren via andere kanalen.

6.4 Klachten over de toepassing van deze voorwaarden door Nederlandse Wijn Gids kun je kenbaar maken door een bericht te sturen naar post@nederlandsewijngids.nl.

6.5 Hoe Nederlandse Wijn Gids omgaat met jouw persoonsgegevens bij de verwerking van jouw reacties kan je lezen in de privacyverklaring.

7. Donaties

7.1 Om het werk van Nederlandse Wijn Gids mogelijk te maken kun je een donatie doen als je 18 jaar of ouder bent. Met je donatie garandeer je dat je aan deze voorwaarde voldoet. Voor zover van toepassing garandeer je dat jouw donatie met instemming is van je partner volgens artikel 1:88 BW.

7.2 Jouw donaties komen volledig ten goede aan Nederlandse Wijn Gids. Wij zijn onafhankelijk. Als donateur heb  je geen invloed op de inhoud en vormgeving van onze publicaties.

7.3 Door je donatie ga je akkoord met deze voorwaarden.

Terug naar boven